Πτυχιακές Εργασίες


Οι πτυχιακές εργασίες είναι προαιρετικές για τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και τους φοιτητές.

Για τους φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πτυχιακή εργασία, αυτή αντικαθιστά λογιστικά δύο (2) μαθήματα επιλογής.

Οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών βρίσκονται στον κανονισμό πτυχιακών εργασιών.