14.7.2020 – Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής


Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής-1-Διαύγεια