1.2.2022 – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24782/25-06-2021)


ΨΑΟΓ46ΨΖΥ1-ΝΦΦ