22.9.2022 – Ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 34266/07.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


6ΞΓΙ46ΨΖΥ1-6Ο7