Εισαγωγή στο Δίκαιο


Περίγραμμα Μαθήματος σε μορφή pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Επίπεδο 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α5-2019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/435372/
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και μεθοδολογικές κατευθύνσεις της επιστήμης του δικαίου και, περαιτέρω, η εξέταση του τρόπου παραγωγής των κανόνων του θετικού δικαίου (πηγές του δικαίου).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:

–          Να διακρίνουν τις έννοιες του φυσικού και του θετικού δικαίου.

–          Να γνωρίζουν και να μπορούν να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά που συγκροτούν την έννοια του κράτους από την άποψη της επιστήμης του δικαίου.

–          Να έχουν αφομοιώσει τις έννοιες της νομιμότητας, της νομιμοποίησης, της νομικής ευθύνης, καθώς και τα αξιώματα για την άρση των αντινομιών των κανόνων του δικαίου.

–          Να αντιλαμβάνονται την πυραμιδοειδή δομή της έννομης τάξης και να τοποθετούν σε αυτήν τις επιμέρους πηγές του θετικού δικαίου με κριτήριο την τυπική τους ισχύ.

–          Να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πηγής του δικαίου, καθώς και την διαδικασία θεσπίσεώς της.

 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής        

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

    

     Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

     Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

    Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και

   των απαραίτητων τεχνολογιών

 

 

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

 1. Η έννομη τάξη. Το θετικό και το φυσικό δίκαιο
 2. Τα είδη της ευθύνης και οι διακρίσεις του δικαίου
 3. Η έννοια του κράτους
 4. Αξιώματα για την άρση των αντινομιών των κανόνων δικαίου. Οι πηγές του δικαίου
 5. Το Σύνταγμα
 6. Οι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα. Το έθιμο
 7. Ο τυπικός νόμος
 8. Ο Κανονισμός της Βουλής. Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
 9. Τα κανονιστικά προεδρικά διατάγματα. Η ειδική και η ειδικότερη εξουσιοδότηση.
 10. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 48 παρ.5 του Συντάγματος
 11. Το διεθνές δίκαιο.
 12. Το ευρωπαϊκό δίκαιο
 13. Η νομολογία

 

 

 

 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ’ αποστάσεως επικοινωνία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Εργασίες μετά τη λήξη κάθε διάλεξης 25
Συμμετοχή σε καθοδηγούμενες συζητήσεις στο πλαίσιο των διαλέξεων 25

 

Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 25
Αυτοτελής Μελέτη 25
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

 

 

Γραπτή τελική εξέταση

 

Τα κριτήρια ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου

 

 

 • ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Φ. Σπυρόπουλος, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η εκδ., 2020

Π. Πουλής, Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς, 2010