Θεωρίες Ελίτ


Η ΕΛΙΤ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: Thomas Carlyle, John Ruskin, William Hurrell Mallock, G. B. Shaw, Oswald Spengler, Max Scheler.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΙΤ: Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Max Weber, Gustav Le Bon, Max Scheler, Werner Sombart.

ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Robert Michels, Thorstein Veblen.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΤ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: Karl Marx, C.W. Mills, Max Weber.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΙΤ: Vilfredo Pareto, Ralf Dahrendorf, S.M. Lipset.

ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Gustav Schmoller, Max Weber, J.A. Schumpeter, Karl Mannheim, Raymond Aron.

ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ: A.J. Toynbee, J.S. Mill, G. Myrdal, Thorstein Veblen.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ: Karl Mannheim, J.A. Schumpeter, C.W. Mills.