Πολιτικές της Ε.Ε.


Το μάθημα Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επεκτείνει τη γνώση που αποκόμισαν οι φοιτητές από το μάθημα ‘Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση’ (υποχρεωτικό Γ εξάμηνο), εστιάζοντας περισσότερο συστηματικά στις διαφορετικές πολιτικές στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ. Η Ε.Ε. συμμετέχει με διαφοροποιημένους τρόπους σε μια σειρά από δημόσιες πολιτικές, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών της και τη λειτουργία των δημόσιων πολιτικών των κρατών μελών. Από την πιο εμφανή περιοχή πολιτικής όπως είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στα πλαίσια της Κοινής Αγοράς, έως τις λιγότερο εμφανείς όπως τον έλεγχο της ροής του χρήματος στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ε.Ε. συμμετέχει στη χάραξη, διαμόρφωση και εφαρμογή ενός μεγάλου εύρους δημόσιων πολιτικών. Παρόλα αυτά, η εμπλοκή αυτή ποικίλει από πολιτική σε πολιτική ενώ από το βαθμό συμμετοχής της Ε.Ε. στην εκάστοτε πολιτική, εξαρτάται και ο βαθμός πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης μεταξύ των κρατών μελών στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής δράσης.

Το κεντρικό αναλυτικό πλαίσιο που πλαισιώνει το μάθημα είναι η κλασσική τυπολογία δημόσιων πολιτικών, την οποία πρώτος ανέπτυξε ο Lowi το 1972. Βάσει αυτής της τυπολογίας, οι δημόσιες πολιτικές της ΕΕ διακρίνονται σε ρυθμιστικές, διανεμητικές και αναδιανεμητικές. Στο μάθημα επεκτείνουμε αυτή την τυπολογία με δύο επιπλέον κατηγορίες δημόσιων πολιτικών της ΕΕ, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές. Στη βάση αυτού του αναλυτικού πλαισίου, το μάθημα κατηγοριοποιεί τις δημόσιες πολιτικές της ΕΕ και αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία της κάθε πολιτικής αντίστοιχα. Αφού αναλυθούν τα βασικά στοιχεία κάθε μιας από αυτές τις δημόσιες πολιτικές, το μάθημα προχωρά στην αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών των περισσότερο ανεπτυγμένων πολιτικά από αυτές. Για παράδειγμα, στις ρυθμιστικές πολιτικές αναλύονται μεταξύ άλλων η Κοινή Αγορά και η Πολιτική Ανταγωνισμού, στις διανεμητικές πολιτικές αναπτύσσονται τα θεσμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), στις αναδιανεμητικές η Πολιτική Συνοχής, στις εσωτερικές η μεταναστευτική πολιτική και στις εξωτερικές η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Στη βάση αυτών των αναλύσεων το μάθημα συζητά και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την εμπλοκή της ΕΕ σε δημόσιες πολιτικές, όπως η κρίση της Ευρωζώνης, οι οικονομικές ασσυμετρίες ανάμεσα στα κράτη μέλη, το δημοκρατικό έλλειμα της ΕΕ κτλ.