Πολιτική Υγείας


Γιατί πολιτικές υγείας; Θεωρητική θεμελίωση τής ύπαρξης υγειονομικών πολιτικών με σύντομη αναφορά σε θεωρητικούς. Πολιτική διαμάχη και η δημιουργία και κριτική για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης: Kόμμα, ομάδα πίεσης ομάδα συμφερόντων κλπ σε σχέση με την υγεία. Δομή και βαθμίδες στα συστήματα υγειονομικής προστασίας. Πληρωμή και παροχή υπηρεσιών υγείας· δημόσιο και ιδιωτικό. Tα εθνικά συστήματα υγείας. Δείκτες που αφορούν στην εξέταση των συστημάτων (οικονομικοί, υποδομής, προσωπικού κλπ). O γιατρός ως ειδικός σε θέματα υγείας και το πρόβλημα τής ‘ασύμμετρης πληροφόρησης.
Aνισότητες στην υγεία: ανισότητες ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη· ανισότητες ανάμεσα σε κοινωνικές τάξεις μέσα στο ίδιο κράτος.

Αναφορές στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, και σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων κρατών.