Διασφάλιση Ποιότητας


Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης εφαρμόζει την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ.

Πολιτική-Ποιότητας-ΔΠΘ_Αναθεωρημένη_2021

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στην 30/23.3.2022 συνεδρίασή της, υιοθέτησε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που παρατίθεται εδώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΕ_3.22