Εργαστήριο Γεωπολιτικών Αναλύσεων


Προκειμένου να υποβοηθηθεί το ερευνητικό πλαίσιο του Τμήματος έχει συσταθεί Εργαστήριο Γεωπολιτικών Αναλύσεων με κύρια αποστολή την διερεύνηση τρεχόντων διεθνών προβλημάτων υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής και των διεθνών σχέσεων, τόσο ως μοχλός ενασχόλησης των φοιτητών με τα ζητήματα αυτά, όσο και ως ένας φορέας που θα διεκδικήσει προγράμματα και θα υλοποιήσει δραστηριότητες προς το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα υποστηρίζει τις διδακτικές, ερευνητικές και πάσης φύσεως ακαδημαϊκές ενέργειες και δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της γεωπολιτικής, της διεθνούς πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων καθώς και τη σχέση των παραπάνω με ζητήματα διεθνούς δικαίου. Η γνώση που θα παραχθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο θα δώσει τη δυνατότητα επεξεργασίας και διατύπωσης κειμένων τεκμηρίωσης της διεθνούς πρακτικής, και θεωρητικών προσεγγίσεων στο αντικείμενο της γεωπολιτικής και των διεθνών σχέσεων.

ΦΕΚ_Εργαστήριο Γεωπολιτικών Αναλύσεων

Δ/ντής Εργαστηρίου: Αναπλ. Καθηγητής Βασίλειος Γραμματίκας

Αν. Δ/ντής: Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Παπαναστασόπουλος

ΦΕΚ_Διορισμού Δ/ντή – Αν. Δ/ντή_26.5.22