Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος


Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης εγκρίθηκε με την Απόφαση υπ’αρ. 27/57/12.11.2021 της Συγκλήτου του ΔΠΘ.

Η απόφαση της Συγκλήτου παρατίθεται εδώ

Απόφαση Συγκλήτου_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΠΕ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος παρατίθεται εδώ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΠΕ_10.21