Πρακτική Άσκηση & Κανονισμός


Απόφαση θεσμοθέτησης Πρακτικής Άσκησης

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΔΠΘ με στόχο να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στους χώρους εργασίας τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης που περιέχει και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών παρατίθεται εδώ.

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κριτήρια & Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών_12.21