Πρακτική Άσκηση 2022


Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε, θα πραγματοποιηθούν τρεις (3) κύκλοι πρακτικής άσκησης το 2022 ως εξής:

1ος κύκλος: 1/1/22 – 28/2/22

2ος κύκλος: 1/3/22 – 30/4/2022

3ος κύκλος: 1/5/22 – 30/6/22

Επιλέξιμοι είναι φοιτητές/τριες του 3ου & 4ου έτους, καθώς και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους αλλά δεν έχουν ορκιστεί μέχρι την έναρξη του κύκλου που τους ενδιαφέρει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποδείξουν την περίοδο που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ΠΑ.

Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί στα μαθήματα Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ του προγράμματος σπουδών και πραγματοποιείται 2 μήνες ως τμήμα της πράξης ΟΠΣ 5033025 (ΠΑ Ι) και 2 μήνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος ΠΑ ΙΙ.

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου & ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα αντικείμενα του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άσκηση, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο φορέας που προτίθενται να κάνουν ΠΑ πρέπει να έχει εγγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να έχει προσφέρει θέσεις ΠΑ για τους φοιτητές του Τμήματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο ΠΑ του Τμήματος Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr).