04.10.2020 – Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο


Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ