24.11.2020 – Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κα Ιφιγένειας Σαχπάζη


Σήμερα Τρίτη 24.11.2020 και ώρα 12:3ο θα γίνει δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της κα Ιφιγένειας Σαχπάζη με θέμα “Εφαρμογή – Αξιολόγηση και Διαμόρφωση Πολιτικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία”.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα μπορέσετε να “βρεθείτε” για την υποστήριξη της διατριβής. Για να συνδεθείτε με επιτυχία και να έχετε τις πλήρεις δυνατότητες της πλατφόρμας Microsoft Teams καλό θα είναι να έχετε προηγουμένως κατεβάσει την εφαρμογή στον υπολογιστή σας και να μη τη χρησιμοποιείτε αμιγώς διαδικτυακά (web based).

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0bc41b127ed74c05bfc1cad12ba301ca%40thread.tacv2/1605090594822?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%220eedfdfb-ccc4-4fa3-b209-4f3c14d58fed%22%7d>

Learn More<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=0eedfdfb-ccc4-4fa3-b209-4f3c14d58fed&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f&threadId=19_0bc41b127ed74c05bfc1cad12ba301ca@thread.tacv2&messageId=1605090594822&language=en-US>