24.11.2020 – Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κα Κορίνας Γανίτου


Σήμερα Τρίτη 24.11.2020 και ώρα 10:οο θα γίνει δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της κα Κορίνας Γανίτου με θέμα “Κανονιστική Μεταρρύθμιση και Καλή Νομοθέτηση: Μαθήματα από την Ευρώπη στην Ελλάδα”.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα μπορέσετε να “βρεθείτε” για την υποστήριξη της διατριβής. Για να συνδεθείτε με επιτυχία και να έχετε τις πλήρεις δυνατότητες της πλατφόρμας Microsoft Teams καλό θα είναι να έχετε προηγουμένως κατεβάσει την εφαρμογή στον υπολογιστή σας και να μη τη χρησιμοποιείτε αμιγώς διαδικτυακά (web based).

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0bc41b127ed74c05bfc1cad12ba301ca%40thread.tacv2/1605089258128?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%220eedfdfb-ccc4-4fa3-b209-4f3c14d58fed%22%7d>

Learn More<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=0eedfdfb-ccc4-4fa3-b209-4f3c14d58fed&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f&threadId=19_0bc41b127ed74c05bfc1cad12ba301ca@thread.tacv2&messageId=1605089258128&language=en-US>