29.04.2022 – Συγκρότηση τριμελών εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ


ΣΥΓΓΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ__ΕΤΕΠ_ΨΠΔ646ΨΖΥ1-ΖΘ5 (1)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΔΙΠ_ΨΞ5346ΨΖΥ1-ΞΑΒ (1)