16.09.2022 – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ “Λεωνίδας Νικολαΐδης” και “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση


6ΥΖ246ΜΤΛΗ-0Η4_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

9ΔΓ646ΜΤΛΗ-9ΨΓ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Νικολαΐδης 2022-23_