03.10.2022 – Ανακίνωση για τη σίτιση – στέγαση πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022