Ανακοίνωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα”


Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα” αποτελείται από τις θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος και έχουν αναρτηθεί στο e-class, καθώς βέβαια και τις συναφείς θεματικές ενότητες στα προτεινόμενα στον Έυδοξο συγγράμματα του μαθήματος.

Οι εξετάσεις θα γίνουν με ανοιχτά βιβλία και ό,τι σημειώσεις κρίνουν χρήσιμες οι εξεταζόμενοι/ες, στο πλαίσιο της ύλης του μαθήματος.