25.01.2023 – 1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος


«Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών και το Εργαστήριο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων «Κρατερός Ιωάννου» διοργανώνουν την 1η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 19.00
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1673540503589?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d

Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2023