22.1.2024 – Προ-δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» («EU Careers Ambassadors) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


Προ-δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» («EU Careers Ambassadors) για το ακαδημαϊκό έτος  2024-2025.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το πανεπιστήμιό μας, όπως κάθε χρόνο εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» («EU Careers Ambassadors) για το ακαδημαϊκό έτος  2024-2025, απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 1118/Η1/08-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (αριθμ. πρωτ. εισερ.  ΔΠΘ/ΔΑΘ/24626/1457/08-01-2024).

 

Επιπλέον, προτιθέμεθα να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του/της φοιτητή/τριας Πρεσβευτή Σταδιοδρομίας που θα προτείνουμε, εάν τελικά επιλεγεί το πανεπιστήμιό μας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,  προκειμένου να λάβει μέρος στη δια ζώσης κατάρτιση που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το φθινόπωρο του 2024.

 

Καθώς η προθεσμία που θα δοθεί για την επιλογή φοιτητή/τριας από το Δ.Π.Θ. θα είναι πολύ σύντομη, οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται πρέπει να προετοιμάσουν τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Σύντομο βιογραφικό (έως 2 σελίδες)
  3. Συμπληρωμένο τον πίνακα excel (επισυνάπτεται), στα στοιχεία του οποίου θα βασιστεί η επιλογή.

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση που θα σταλεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον ή διαφορετικά δικαιολογητικά.

 

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που φοιτούν από το 1ο έως και το 3ο έτος σπουδών.

 

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) και τον φοιτητή πρεσβευτή σταδιοδρομίας:

 

Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO) αποτελεί η κάλυψη των αναγκών  των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατά την πρόσληψη προσωπικού, με την επιλογή ταλαντούχων υποψηφίων μέσω γενικών και ειδικών διαγωνισμών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η EPSO ενεργεί ως συνομιλητής  μεταξύ των θεσμικών  οργάνων της Ε.Ε. και επαγγελματιών και αποφοίτων υψηλής απόδοσης συμβάλλοντας στην οικοδόμηση  της σημερινής και της μελλοντικής ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

 

Η  EPSO είναι αρμόδια για την επιλογή προσωπικού κυρίως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕPSO διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα «Φοιτητές Πρεσβευτές Σταδιοδρομίας Ε.Ε.» (EU Careers Student Ambassadors), το οποίο παρέχει την πολύτιμη δυνατότητα στους φοιτητές – πρεσβευτές να:

α) ανακαλύψουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ε.Ε. και να ενημερώσουν τους συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους,

β) οικοδομήσουν ένα δίκτυο φοιτητών/τριών από ολόκληρη την Ευρώπη,

γ) αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους,

δ) αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες ομιλίες, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους,

ε) λάβουν στοχευμένη εισαγωγική κατάρτιση και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους,

στ) γνωρίσουν υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν στην Ε.Ε.

ζ) λάβουν συστατική επιστολή ανάλογη των επιδόσεών τους.

 

Ο ρόλος των φοιτητών πρεσβευτών αποτυπώνεται ως εξής:

  • Λειτουργούν ως σημείο επαφής για φοιτητές που ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στην Ε.Ε.
  • Παρέχουν πληροφορίες στην πανεπιστημιακή φοιτητική κοινότητα αναφορικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ε.Ε.
  • Διατηρούν ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Πραγματοποιούν παρουσιάσεις και συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις σταδιοδρομίας.
  • Αναζητούν ομάδες-στόχους και διαχέουν την ενημέρωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω των κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.

 

Η Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων

και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

 

Καθηγήτρια Μαρία Γρηγορίου

 

 

1_aitisi presvefti 2024_2025 (1)

 

2_pinakas katagrafis careers ambassador