Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο


Οι σπουδές με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη καθιστούν αναγκαία τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών και περιλαμβάνεται στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο και σκοπός του είναι φέρει τους φοιτητές με επαφή με τα κυριότερα κεφάλαια του διεθνούς δικαίου, μέσω της ανάλυσης επιλεγμένων ενοτήτων που καλύπτουν τα θεμελιώδη ζητήματα του διεθνούς δικαίου.

Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου και  αναλύεται η λειτουργία και οι πηγές του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου και στις σχέσεις μεταξύ διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Εξετάζονται ακόμη η έννοια της διεθνούς ευθύνης και η πρακτική εφαρμογή της, καθώς και το δίκαιο των διεθνών συνθηκών.

Από τα επιμέρους αντικείμενα του διεθνούς δικαίου εξετάζονται συνοπτικά η έννοια του εδάφους και της εδαφικής κυριαρχίας, το δίκαιο της θάλασσας και η χρήση βίας, ένας τομέας που αποκτά ολοένα αυξανόμενη σημασία στις μέρες μας.