Δημόσιο Μάνατζμεντ


Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο χώρο του Management είναι η οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών, που βρίσκεται κατ΄ εξοχήν στη σφαίρα του Δημόσιου Μάνατζμεντ. Αν και η επιστήμη της Διοίκησης χρησιμοποιεί κοινά αποδεκτές αρχές και εργαλεία, οι ιδιομορφίες του Δημόσιου Τομέα και ο κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παράγουν δημόσια αγαθά, διαφοροποιεί τη λειτουργία των αρχών αυτών, σε σχέση με το τρόπο εφαρμογής τους.

Το μάθημα ‘δημόσιο management’ αναλύει θέματα και απαντά σε ερωτήματα όπως ενδεικτικά συνοψίζονται παρακάτω:

Πώς οι βασικές αρχές της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) εφαρμόζονται στο Δημόσιο; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής τους για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες αλλά και την κοινωνική πολιτική του κράτους γενικότερα; Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και με ποιους τρόπους βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας οργάνωσης; Πώς λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις; Πώς διαγράφεται η οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας γενικότερα και σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η αποτελεσματική λειτουργία του management στις κοινωνικές υπηρεσίες; Τι είναι η Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η σωστή εφαρμογή της θα μας οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μιας κοινωνικής οργάνωσης; Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές ηγεσίες και ορθολογικός συντονισμός των διαφόρων ομάδων με στόχο τη διαχείριση των όποιων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων χρειάζονται; Πώς μπορούμε να περιγράψουμε την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και λογοδοσίας στον δημόσιο χώρο;

Θεματικές ΕνότητεςΤο μάθημα είναι σχεδιασμένο με βάση διδακτικές ενότητες. Θα υπάρξει  προσπάθεια να τηρηθεί η αλληλουχία των ενοτήτων.  1η Ενότητα: Βασικές Έννοιες. 2η Ενότητα: Σχεδιασμός και Αποφάσεις. Από την Απόφαση στην Εφαρμογή  και το Αποτέλεσμα.               3η Ενότητα: Έργο, Οργανισμός, Μονάδα. 4η Ενότητα: Στόχοι.  5η Ενότητα: Management. Βασικές έννοιες στην εφαρμογή  6η Ενότητα: Πίνακες σχεδιασμού δραστηριοτήτων και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 7η Ενότητα: Πίνακες παρακολούθησης δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων 8η Ενότητα: Υποχρέωση προς λογοδοσία και έλεγχο στο δημόσιο χώρο.