Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία


Σκοπός του μαθήματος είναι η παράλληλη ανάπτυξη δυο διακριτών αλλά και αλληλοσυμπληρούμενων επιστημονικών αντικειμένων: της Διεθνούς και της Συγκριτικής Πολιτικής Οικονομίας, η δεύτερη σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή της διάσταση. Η μεν Διεθνής Πολιτική Οικονομία (ΔΠΟ) αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα υποαντικείμενα των Διεθνών Σχέσεων και εξετάζει την υπερεθνική διάσταση των πολιτικών και οικονομικών φαινομένων στη διάρθρωση των διεθνών σχέσεων. Η Συγκριτική Πολιτική Οικονομία (ΣΠΟ) αποτελεί έναν λιγότερο ανεπτυγμένο αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει επιστημολογικά εργαλεία από την πολιτική οικονομία και την συγκριτική πολιτική.

Επιμέρους ζητήματα που αναλύονται στο μάθημα:

-βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Διεθνούς και της Συγκριτικής Πολιτικής Οικονομίας (φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, οικονομικός εθνικισμός, Μοντέλα Καπιταλισμού κτλ.)

-Παγκοσμιοποίηση. Υπερεθνικές οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις

  • διεθνοποίηση παραγωγής,
  • εξωχώριες εταιρείες,
  • offshoring και outsourcing,
  • διεθνείς αλυσίδες παραγωγής και αξίας,
  • χρηματιστικοποίηση (financialization),
  • εθνικές επιπτώσεις στις κυβερνήσεις για άσκηση αυτόνομων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών

– Μοντέλα Καπιταλισμού (Συντονισμένες Οικονομίες Αγοράς- Φιλελεύθερες Οικονομίες Αγοράς, επιπλέον Μοντέλα Καπιταλισμού, για παράδειγμα Μεσογειακό Μοντέλο Καπιταλισμού, κτλ)

-Θεσμικά και άλλα πολιτικοοικονομικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατηγοριοποίηση κρατών ή ομάδων κρατών σε διαφορετικά Μοντέλα Καπιταλισμού

-Παγκόσμιο εμπορικό καθεστώς και οι θεσμικές και πολιτικές του εκφάνσεις

-Παγκόσμιο και εθνικά χρηματοοικονομικά συστήματα

-Αιτίες και χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών κρίσεων

-Εθνικά πρότυπα πολιτικών απόκρισης στις οικονομικές κρίσεις

-Ο ρόλος του κράτους στην αντιμετώπιση ή την επιδείνωση των κρίσεων

-Το ζήτημα του παγκόσμιου χρέους και οι εθνικές τους διαστάσεις

-Διεθνής οικονομική ανάπτυξη

-Διεθνείς και εθνικές οικονομικές ανισότητες

-Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και αλληλεπιδράσεις της με τις εθνικές δομές διακυβέρνησης