Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων


Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την έννοια της μειονότητας, να τη διακρίνει από άλλες, παρεμφερείς έννοιες και να καταγράψει τις βασικές παραμέτρους προστασίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές προκύπτουν από τα διεθνή κείμενα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και προστασίας των μειονοτήτων ειδικότερα.

Το κύριο μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στον εντοπισμό και την ανάλυση των μειονοτικών ζητημάτων που υφίστανται στον μετασοβιετικό χώρο, τα Βαλκάνια και την Δυτική Ευρώπη με ξεχωριστή εξέταση των μειονοτικών προβλημάτων σε κάθε κράτος, κάτι που παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να εξετάσουν το μειονοτικό φαινόμενο συνδεδεμένο με τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.