Διεθνείς Οργανισμοί


Στο πλαίσιο των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, η δημιουργία και λειτουργία των διεθνών οργανισμών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών.

Το μάθημα εξετάζει όλα τα στάδια δημιουργίας των διεθνών οργανισμών από τη φάση της διαπραγμάτευσης έως την υπογραφή και έναρξη λειτουργίας ενός οργανισμού, τις μορφές συμμετοχής, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών – μελών και ζητήματα σχετικά με τη διάλυση διεθνών οργανισμών και την αποχώρηση μελών τους.

Μετά την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, ως απαραίτητης βάσης για την για την κατανόηση της φύσης και λειτουργίας των διεθνών οργανισμών, ως μονάδων της διεθνούς κοινωνίας αναλύονται η δομή, λειτουργία, και τα προβλήματα των κυριοτέρων διεθνών οργανισμών που υπάρχουν σήμερα, και συγκεκριμένα των ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ και άλλων παγκόσμιων και περιφερειακών οργανισμών που θεωρούνται σημαντικοί (πχ. ΔΝΤ & Παγκόσμια Τράπεζα)