Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη


Περίγραμμα Μαθήματος σε μορφή pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ Πολιτικής Επιστήμης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α1.2019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  3 6
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ουδέν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/435368/
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της πολιτικής και της πολιτικής επιστήμης. Η προετοιμασία για σπουδές στο αντικείμενο.

Πρώτη γνωριμία και εξοικείωση με έννοιες

Ειδικότερα αποκτούν γνώσεις για

Πολιτική πραγματικότητα, πολιτική δράση και Πολιτική Επιστήμη. Η Πολιτική Επιστήμη ως ενδελεχής επισκόπηση και μελέτη των δύο πρώτων.

Οι κλάδοι της Πολιτικής Επιστήμης: μια ευρεία επιστήμη που καλύπτει: πολιτική θεωρία, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική οικονομία, πολιτική ιστορία, πολιτική κοινωνιολογία, συγκριτική πολιτική, διεθνείς σχέσεις – διεθνή πολιτική. Η πολιτική επιστήμη ως σύνθεση για την ανάλυση και κατανόηση του πολιτικού φαινομένου, της πολιτικής πραγματικότητας, των πολιτικών γεγονότων και εξελίξεων

Το μάθημα ‘Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη’ εν πολλοίς μάθημα εισαγωγή στην συγκριτική πολιτική και στην  πολιτική κοινωνιολογία, ενώ επίσης προσφέρει και βασικές αναφορές σε μεθοδολογικά ζητήματα.

Κράτος (έθνος-κράτος, υπέρ-κρατικές οντότητες, κράτος και χώρα, ημι-αυτονόμα πολιτικά συστήματα)

Πολιτική δράση και ένταξη (πολιτική και διαμάχη, διαπάλη, τομές, ιδεολογία, συμφέροντα, με έμφαση στις διαιρετικές τομές)

Έννοια της Εξουσίας (σχέση εννοιών όπως εξουσία βία δύναμη, επιρροή κύρος καταναγκασμός) όπως και η έννοια της ‘νομιμοποίησης’ εξουσίας. Και η Πολιτική Εξουσία ειδικότερα  Έμφαση δίνεται στην ‘Εκτελεστική’ Εξουσία και Σύγχρονο Κράτος.

Καθεστώτα: τι εννοούμε με τον όρο καθεστώς; Κράτος και καθεστώς.

Τυπολογία καθεστώτων. Η έννοια ‘Πολιτική Ανάπτυξη’.

Οι Βασικοί Παίκτες, Φορείς και Θεσμοί. Κόμματα (δομή και λειτουργίες, ιδεολογίες, κατάταξη κομμάτων). Ομάδες Πίεσης (δομή, λειτουργίες, τυπολογία) ομάδες γνώμης και ομάδες συμφερόντων. Εξυπηρετούν / προβάλουν / στηρίζουν  ίδια συμφέροντα ή εκφράζουν αλληλεγγύη; Κατάταξη ομάδων πίεσης βάσει των προηγουμένων.

Η σύγχρονη δημοκρατία ως αντιπροσωπευτική δημοκρατία: Εκλογικός Νόμος – Εκλογικό Σύστημα. Εκλογικός Νόμος, Εκλογική Συμπεριφορά και  Κομματικό Σύστημα

Κομματικό Σύστημα (πολυκομματισμοί, δικομματισμοί, ατελείς δικομματισμοί, κυρίαρχο κόμμα κλπ)

 

       Το μάθημα ως εφαλτήριο για περαιτέρω ενασχόληση τα επόμενα χρόνια σπουδών.

                 Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι σε θέση να:

                Κατανοούν θεμελιακές έννοιες της πολιτικής επιστήμης

                Συνεχίσουν τις σπουδές τους στην πολιτική επιστήμη

Παρακολουθήσουν περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα σε πρόγραμμα σπουδών πολιτικής επιστήμης

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

Το μάθημα καλύπτει αντικείμενα και ενότητες όπως:

 

Πολιτική πράξη-δράση-πραγματικότητα και Πολιτική Επιστήμη (επιστήμη, γνώση, γνωστική πειθαρχία). Περιγράφει ποιοι είναι οι κλάδοι της Πολιτικής Επιστήμης (πολιτική θεωρία, πολιτική κοινωνιολογία, συγκριτική πολιτική, πολιτική οικονομία, πολιτική φιλοσοφία, διεθνής πολιτική και διεθνείς σχέσεις κλπ)

 

Το μάθημα ‘Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη’ εν πολλοίς μάθημα εισαγωγή στην συγκριτική πολιτική και την πολιτική κοινωνιολογία και οι σχέσεις του με άλλα μαθήματα.

 

Κατόπιν στρέφεται σε έννοιες όπως κράτος έθνος-κράτος, υπερ-κράτος, κράτος και χώρα, πολιτεία, state, laende. Ελευθερία, αυτονομία, ανεξαρτησία.

 

Πολιτική ορισμοί της πολιτικής (politics, political, policy)

 

Πολιτική και διαμάχη, διαπάλη, τομές, ιδεολογία, συμφέροντα, σύγκρουση με όρους, πόλεως

 

Πολιτική και διαιρετικές τομές. (στην κοινωνία, στην ιδεολογία, στα συμφέροντα. Συνέχειες και ασυνέχειες στο πολιτικό φάσμα)

 

Πολιτική και Δημοκρατία

 

Επίσης εξετάζονται οι όροι: Εξουσία, βία, κύρος, επιρροή, δύναμη, καταναγκασμός, πολιτική εξουσία, νομιμοποίηση (τύποι νομιμοποίησης)

 

‘Εκτελεστική’ Εξουσία και Σύγχρονο Κράτος (συγκέντρωση δύναμης και ισχύος στο ‘εκτελεστικό’)

Κατόπιν το μάθημα στρέφεται στον όρο καθεστώς και προχωρά στην τυπολογία καθεστώτων και στις έννοιες πολιτική ανάπτυξη και πολιτικό καθεστώς.

 

Η επόμενη ενότητα επικεντρώσει στην διαπάλη για την κατάκτηση και τον επηρεασμό τής εξουσίας και εξετάζει τα κόμματα (δομή, λειτουργίες, τυπολογία, ιδεολογίες, θέση στις διαιρετικές τομές) και στην συνέχεια  τις ομάδες πίεσης (δομή, λειτουργίες, τυπολογία).

 

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα κλείνει με αναφορές σε εκλογές και εκλογικό σύστημα, κομματικό σύστημα (πολυκομματισμοί, δικομματισμοί, ατελείς δικομματισμοί, κυρίαρχο κόμμα, δισυμμαχίες, κονιορτοποιημένοι πολυκομματισμοί κλπ) και τον εκάστοτε εκλογικό νόμος, την εκλογική συμπεριφορά, και τον ρόλο τους στο κομματικό σύστημα

 

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο (στη φυσική τάξη)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ü  Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (παρουσιάσεις σε powerpoint).

ü  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας του eclass και email.

Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην πλατφόρμα του eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Διαδραστική διδασκαλία 17
Αυτοτελής Μελέτη 80
Τελική εξέταση 3
   
   
   
   
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα.

Συνήθως τρεις ερωτήσεις να απαντηθούν οι δύο. Ενίοτε η πρώτη ερώτηση είναι υποχρεωτική με δυο υπο-θέματα (1α και 1β) και πρέπει να απαντηθεί επαρκώς το ένα από τα δύο υποθέματα. Στην περίπτωση αυτή η ερώτηση 1 είναι περισσότερο κριτικής ανάπτυξης, παρά παράθεσης γνώσεων όπως οι 2 και 3.

Προφορικές εξετάσεις κατ’ εξαίρεσιν βάσει Νόμου και σχετικών πιστοποιητικών.

 

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Τα πολιτικά καθεστώτα, Διαμαντόπουλος Θανάσης
  • Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση, Ball Alan R.,Peters B. Guy
  • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Haywood