Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία


Περίγραμμα Μαθήματος σε μορφή pdf

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤΜΗΜΑ Πολιτικής Επιστήμης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ- ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α3.2019 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 6
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr

 

(2)ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί τις προβληματικές που αφορούν την πολιτική θεωρία της νεωτερικότητας και του κράτους
  • Να εντοπίζει τα εννοιολογικά εργαλεία της συζήτησης περί πολιτικής θεωρίας
  • Να αναγνωρίζει τις βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης
  • Να επιχειρηματολογεί σχετικά με τι συνθήκες/στοιχεία του κράτους
  • Να αντιμετωπίζει κριτικά όλες τις πολιτικές θεωρίες

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων επιστημονικών εργαλείων

 

Επίδειξη κριτικής και συνθετικής σκέψης

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές ενότητες

 

–          Η έννοια της Πολιτικής

–          Νεότερη Πολιτική Θεωρία

Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου: Φυσικό Δίκαιο και Κράτος

–          Thomas Hobbes, Λεβιάθαν

–          John Locke, Δύο πραγματείες για την κυβέρνηση

–          Jean Jacques Rousseau, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, Λόγος περί ανισότητας

–          Νεότερη Θεωρία Κράτους: Tο Απολυταρχικό Κράτος.

–          Θεωρία της Κυριαρχίας στη Νεότερη Πολιτική Σκέψη (Jean Bodin)

–          Θεωρία της Δημοκρατίας και Επανάσταση (Μαρσίλιος της Πάδοβας, Καλβινισμός και η θεωρία της επανάστασης, Ισοπεδωτές και Αγγλική Επανάσταση, Φυσιοκρατία και Γαλλική επανάσταση )

–          Διαφωτισμός και Πολιτική

–          Φιλελευθερισμός, Κράτος δικαίου και Δημοκρατία (David Hume, Adam Smith)

–          Σοσιαλισμός και Δημοκρατία (Karl Marx

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο (στη φυσική τάξη)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ü  Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (παρουσιάσεις σε powerpoint).

ü  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας του eclass και email.

ü  Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην πλατφόρμα του eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Προσωπική́ μελέτη 80
Συγγραφή εργασιών 27
Τελική́ εξέταση 3
 
 
 
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Η αξιολόγηση θα γίνει από μια τελική εξέταση μετά το πέρας των διαλέξεων (100% του τελικού βαθμού)

 

Η προφορική εξέταση προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ορισμένες περιπτώσεις φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες).

 

 

Κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιείται μια διάλεξη. Θα δίνονται τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία, προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να κατανοούν το εύρος των εννοιών της περιοχής της Πολιτικής Θεωρίας. Αφού θα δίνεται η θεωρητική βάση αυτών των εργαλείων, θα καλούνται οι φοιτητές κριτικά να προσφέρουν επιχειρήματα για να την περαιτέρω κατανόησή τους.

 

 

 

 

 

 

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΟΝΙΚΟΣ, 2010

Συγγραφείς: Αντώνης Καρβούνης

ERNST BLOCH, ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΨΜ, 2015.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΕΔΙΟ, 2020.

QUENTIN SKINNER, ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 2000.

 

Κ. ΜΠ. ΜΑΚΦΕΡΣΟΝ, ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ HOBBES ΩΣ ΤΟΝ LOCKE, ΓΝΩΣΗ, 1986.

 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. THOMAS HOBBES – JOHN LOCKE, ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ,

 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ, 2008.

LEO KOFLER, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΑΛΒΟΣ, 1978.

 

ERNST BLOCH, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ.

MAX HORKHEIMER, ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ, ΧΟΜΠΣ, ΜΩΡΟΣ, ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΑ, ΒΙΚΟ, ΚΑΛΒΟΣ, 1971.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, ΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ T. CAMPANELLA ΚΑΙ ΤΟΥ FR. BACON, ΚΕΔΡΟΣ, 1979.

 

ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

ΚΟΣΜΑΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, ΕΡΑΣΜΟΣ, 1976.

Συναφή ενδεικτικά επιστημονικά περιοδικά:

Ø  Αξιολογικά

Ø  Critical review of international social and political philosophy

Ø  Discourse & Society

Ø  European Journal of Philosophy

Ø  European Journal of Political Theory

Ø  European Journal of Social Theory

Ø  Θεωρία και Κοινωνία

Ø  Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης

Ø  Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών