Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση


Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στην ιστορία και τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ενοποίησης καθώς και τους τρόπους οργάνωσης και θεσμικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι επιμέρους ενότητες που αναλύονται στο μάθημα είναι οι εξής:

  • Ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες συγκυρίες που διαμόρφωσαν την EOK/Ε.Ε., οι πρώτες θεωρητικές διερευνήσεις της ιδέας της ενοποίησης χωρών της Ευρώπης πριν τον ΒΠΠ
  • Θεωρητική και εμπειρική σύνοψη της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης από το 1957 μέχρι σήμερα
  • Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΟΚ/ΕΕ- γεωγραφικές επεκτάσεις της ΕΟΚ/ΕΕ
  • Αρμοδιότητες της ΕΕ, τύποι νομοθεσίας στην ΕΕ και οι θεσμικές και πολιτικές τους προεκτάσεις
  • Υπερεθνικοί θεσμοί: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο
  • Διακυβερνητικοί θεσμοί: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών
  • Επιμέρους θεσμοί: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή των Περιφερειών, COREPER Ι και ΙΙ κτλ.
  • Τρόποι λήψης αποφάσεων στην ΕΕ: Κοινοτική Μέθοδος, Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού, Διακυβερνητικές Μέθοδοι
  • Ο ρόλος των κρατών μελών στην λειτουργία της ΕΕ

Το μέλλον της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης και των Ευρωπαϊκών θεσμών- Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση