Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στον Σύγχρονο Κόσμο


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις έννοιες του πολιτικού και του κομματικού συστήματος, όρους στους οποίους εδράζεται το επιστημονικό πεδίο της συγκριτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του διδάσκοντα αποτελεί η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες που αφορούν στα είδη των πολιτικών συστημάτων (δημοκρατικά, αυταρχικά συστήματα), στη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος (κυριαρχία, εξουσία, αντιπροσώπευση), στους παράγοντες που το διαμορφώνουν και στις κυρίαρχες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, όπως η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κυβερνώντες-κυβερνώμενους, οι συνέπειες της διάκρισης εξουσιών, τα χαρακτηριστικά του πολιτεύματος. Στο δεύτερο στάδιο θα εξεταστούν τα βασικότερα  κομματικά και εκλογικά συστήματα, τα χαρακτηριστικά, οι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωσή τους και οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσά τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα παρουσιαστούν και θα εξεταστούν τα βασικά πολιτικά συστήματα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ θα αναλυθεί διεξοδικά και το ελληνικό πολιτικό σύστημα από το 1974 και έπειτα.