Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία


Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές διαιρέσεις, οι πολιτικές συμμαχίες, οι θεσμοί και η λειτουργία τους, οι παραταξιακές και κομματικές ιδεολογίες, και άλλα επιμέρους στοιχεία ενός πολιτικού συστήματος αποτελούν τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η πολιτική ανάλυση. Αντικείμενο του παρόντος μαθήματος είναι η εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα που στηρίζεται στην ενδελεχή μελέτη των χαρακτηριστικών των πολιτικών δυνάμεων, των οργανωτικών, πολιτικών και ιδεολογικών αρχών βάσει των οποίων συγκροτούνται, των προσώπων που τις πλαισιώνουν και τις διαμορφώνουν, των κοινωνικών αναφορών που τις καθορίζουν, καθώς και στη μελέτη των θέσεων των πολιτικών δυνάμεων σε θέματα, ζητήματα και προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Για αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες τυπολογίες σε σχέση με τα κόμματα και το κομματικό σύστημα, τυπολογίες που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής του πολιτικού ανταγωνισμού (εκλογικό σύστημα), μεταβλητές που σχετίζονται με την θέση των  πολιτικών ελίτ και των πολιτικών προσώπων στο εκάστοτε πολιτικό σύστημα, καθώς και  ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας και της πολιτικής ατζέντας. Συγχρόνως, θα δοθεί έμφαση στα στοιχεία του διοικητικού και πολιτικού συστήματος κάθε μελέτης περίπτωσης που μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου. Στο μάθημα θα εστιάσουμε στην ιστορική εξέλιξη του ελληνικού πολιτικού και κομματικού συστήματος για να γίνει από τους φοιτητές κατανοητή η αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων.