Πολιτική Επικοινωνία


Αντικείμενο του παρόντος μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, ζητήματα και μοντέλα της θεωρίας της επικοινωνίας και στην αλληλεπίδραση της με την πολιτική. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές επικοινωνίας και διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εξέλιξη και το αποτέλεσμά της. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, όπως για παράδειγμα τα γραμμικά και κυκλικά μοντέλα επικοινωνίας, τα οποία διαχωρίζονται σαφώς. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή κάθε μορφής επικοινωνίας. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η ανάγκη επιστημονικής στοιχειοθέτησης της επικοινωνιακής διαδικασίας και η οργάνωσή της μέσω θεωρητικών μοντέλων ανάλυσης ώστε να παρουσιαστεί και να γίνει κατανοητή η εξέλιξή της και μέσω των τεχνολογικών επιτευγμάτων του 21ου αιώνα. Συγχρόνως, θα εξεταστεί ο ρόλος της πολιτικής επικοινωνίας στη σύγχρονη πολιτική ζωή. Θα αναλυθούν επιμέρους εκφάνσεις και τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας όπως η πολιτική διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, οι τηλεοπτικές αναμετρήσεις και οι δημοσκοπήσεις, καθώς και ο ρόλος του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση και διαχείριση της πολιτικής ζωής από τους πρωταγωνιστές της.