Ιστορία / Στόχοι


Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το 2009 (Π.Δ. 21/2009, ΦΕΚ, Α’ 42). To 2013 συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης σε ένα νέο Τμήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» που αφορούσε την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της Χώρας, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης. (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α’124 της 3ης Ιουνίου 2013). Το 2019, σύμφωνα με το Αρθ. 64 ν. 4610/2019, το ανωτέρω Τμήμα κατατμήθηκε σε τρία αυτοτελή τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας & το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.

Έτσι, κατ’ουσίαν, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης επανιδρύθηκε, προκειμένου να επιτελέσει τον σκοπό της αρχικής του δημιουργίας το 2009. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας.

Στην ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών στο κεντρικό μέρος της ιστοσελίδας του τμήματος αναγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο και οι στόχοι του τμήματος Πολιτικής επιστήμης του ΔΠΘ.