Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνεται η προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 07/04/2024. Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (βλ. έντυπο αίτησης) θα γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή pdf στο e-mail του ακαδ. συντονιστή του Τμήματος Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr).

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα με τον ακαδ. συντονιστή στις 10/4/2024 σε ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διά ζώσης.

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Αναπλ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)

Η προκήρυξη και τα συνημμένα έγγραφα βρίσκονται εδώ:

Προκήρυξη Erasmus+ 2024-2025_ΤΠΕ

Κριτήρια επιλογής_ΤΠΕ

Συμφωνίες ΤΠΕ

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Αίτηση υποψηφιότητας _ΤΠΕ

16/04/2024 – Αποτελέσματα διαδικασίας επιλογής

Πίνακας αξιολόγησης_Erasmus_2024