Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 2022


Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή της Πρακτικής άσκησης φοιτητών για το 2022. Η ανακοίνωση και άλλες πληροφορίες είναι αναρτημένες στο μενού “φοιτητικά” στα αντίστοιχα υπομενού

Για ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω πληροφορίες, παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο ΠΑ Επ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα