Πρόγραμμα επιστημονικής ημερίδας 21 Μαρτίου 2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΠΘ

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία